Przedszkole Społeczne

Przedszkole Społeczne 28lata tradycji

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy
Przedszkola Społecznego w Milanówku
na lata 2015- 2018

 
 
Misja przedszkola
„Dziecko dąży do niezależności poprzez pracę:
do niezależności ciała i umysłu.
Jest mu obojętne co wiedzą inni:
chce samo się uczyć,
samodzielnie doświadczać w środowisku i wchłaniać je zmysłami
dzięki własnemu, osobistemu wysiłkowi.”
Maria Montessori
 
 
PRIORYTET 1:DBAMY O OTACZAJĄCE NAS ŚRODOWISKO
 
Środowisko które nas otacza jest bezcennym bogactwem. Szacunku do przyrody powinniśmy uczyć już od najmłodszych lat czyli w przedszkolu. Bardzo ważne jest kształtowanie wrażliwości dziecka na piękno natury. Ciekawymi zajęciami, które rozbudzają zainteresowania przyrodą są zabawy badawcze, obserwacje oraz doświadczenia. W przedszkolu organizowane są wycieczki po najbliższej okolicy, które mają na celu poznawanie ciekawych zakątków miasta ze zwróceniem uwagi na obiekty przyrodnicze. Wysoce ważne jest również poznawanie roślin z najbliższego środowiska przyrodniczego czyli sadzenie ich w ogrodzie, obserwacja oraz pielęgnowanie. Pobudza to w dzieciach chęć do podejmowania nowych działań.
Od najmłodszych lat powinniśmy uczyć dzieci jak należy prawidłowo segregować śmieci, które poddawane są recyklingowi. Istotne jest by uczyć właściwego stosunku i uświadamiać dzieciom, że przyroda jest dla człowieka użyteczna.
 
PRIORYTET 2: DZIECKO ZDROWE I BEZPIECZNE
 
Dzieciństwo to okres, w którym kształtują się przyszłe nawyki, zachowania
m.in. dotyczące szeroko rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa. 
Przedszkole  to miejsce w którym dziecko powinno czuć się dobrze i bezpiecznie dlatego ten obszar jest bardzo ważny w życiu małego człowieka.
W naszym przedszkolu organizowane są różne spotkania na temat bezpieczeństwa , w domu, przedszkolu, na ulicy,  które mają kształtować właściwe postawy
nie tylko swoje, ale i innych. Dlatego bardzo ważne jest, aby wyposażyć dzieci
w nawyki unikania, zapobiegania oraz szybkiego reagowania na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa. Bezpieczne dziecko to dziecko wesołe, szczęśliwe oraz znajdujące poczucie bezpieczeństwa u najbliższych. W procesie wychowawczym dzieci, bardzo ważnym aspektem jest zdrowie i bezpieczeństwo, dlatego ten priorytet jest najważniejszy w koncepcji.
 
PRIORYTET 3: PARTNERSKA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
 
Rodzice są bardzo ważnymi partnerami przedszkola . Formami współpracy
z rodzicami które są organizowane w naszym przedszkolu to spotkania informacyjne, uroczystości przedszkolne w których biorą udział zarówno rodzice jak i dzieci, zajęcia otwarte oraz rozmowy indywidualne, pikniki, festyny. Informowanie rodziców
na temat postępów dziecka, jego zachowań, trudności jest bardzo ważne
we wzajemnej współpracy.
Przedszkole i rodzina to dwa najważniejsze środowiska. Wszystkie działania przedszkola są, nakierowane na tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju dziecka i pragniemy aby były one realizowane we współpracy z rodzicami. Partnerska współpraca przedszkola i rodziców jest odzwierciedlona w radości dziecka.
 

Podstawa prawna:
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach )
( Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
( Dz. U. z 2012r.poz. 977 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2014r. poz. 1170)
 
 
 
Koncepcja rozwoju Przedszkola Społecznego w Milanówku
 
Podstawa prawna

Koncepcja pracy zawiera sposób funkcjonowania i rozwoju placówki . Oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,
Rozporządzeniu  MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324) Jest ona kontynuacją zadań ujętych
w poprzedniej koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki oraz jest rozszerzona
o nowe propozycje. Opracowana koncepcja oraz zawarte w niej priorytety zaplanowano z myślą o naszych wychowankach jako o osobach, które niebawem wejdą w dorosłe życie, a którego podstawą będzie to co osiągnęli i czego nauczyli
się w przedszkolu.
Podjęte działania są spójne z zadaniami statutowymi przedszkola zaplanowane
na lata 2015- 2018.

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

O NASZEJ PLACÓWCE

Placówka zlokalizowana jest  przy spokojnej ulicy  niedaleko centrum  miasta.
Mieści się w wolno stojącym  budynku. Jej atutem jest  ogród, wyposażony
w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych, a także  małe klomby na których dzieci uprawiają swoje hodowle.
Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują  w różnych częściach miasta, okolicznych osiedlach i małych wioskach. Pochodzenie dzieci jest zróżnicowane.
W przedszkolu funkcjonuje trzy grupy. Grupa 3- latków, 4- latków oraz
grupa 5- i 6 latków realizująca roczne przygotowanie do nauki w szkole, zgodnie
z podstawą programową.
Placówka zatrudnia  5 nauczycieli oraz nauczyciela rytmiki, angielskiego, logopedę, trenera tańca, którzy wspomagają rozwój dzieci w czasie zajęć indywidualnych                     i grupowych, trenera karate. Pracę przedszkola wspiera 6 pracowników administracji
i obsługi.  W pracy z dziećmi dbamy o ich rozwój intelektualny , społeczny, emocjonalny i fizyczny, podchodząc do dziecka  z wielką empatią i zrozumieniem jego potrzeb. W przypadku stwierdzonych dysfunkcji rozwojowych, po dokonaniu wnikliwej diagnozy pracujemy z dzieckiem indywidualnie, bądź kierujemy
do specjalisty. W trosce o rozwój dziecka i z zamiarem uatrakcyjnienia pracy
w  następnych latach  pragniemy   wyposażyć gabinet terapeutyczno -  logopedyczny i wzbogacić nasze przedszkole w pomoce., które wykorzystamy do realizacji  obranych przez nas celów.

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada 3 sale dydaktyczne, wyposażane w meble i pomoce dydaktyczne,
hol, z którego korzystają dzieci  w czasie zabaw w małych grupkach, salę na górze do prowadzenia zajęć w małych zespołach, terapeutycznych i  logopedycznych,
ogród przedszkolny, wyposażony w sprzęt  terenowy i zabawki,  
zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

ROLA NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY
- utrzymanie porządku na terenie placówki i jej otoczenia tak aby było ono czyste,
  estetyczne i uporządkowane,
- uczenie korzystania z pomocy dydaktycznych,
- spieszenie z pomocą w zależności od potrzeb dziecka,
- słuchanie i odpowiadanie na pytania wychowanków,
- akceptowanie dziecka, które popełniło błąd, i zachęcanie go do dalszej pracy,
- dawanie dziecku możliwości dokończenia pracy przez nie zaczętych
- dostosowanie tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka. 

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:
- twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej,
- ciekawe świata,
- ufne w stosunku do nauczycieli i personelu obsługowego,
- radosne i spontaniczne,
- aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
- stosujące się do zasad panujących w grupie,
- odpowiedzialne i obowiązkowe,
- kulturalne i tolerancyjne,
- świadome zagrożeń.
 
 Dziecko ma prawo do:
- życia i rozwoju,
- swobody myśli, sumienia i wyznania,
- aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
- spokoju i samotności, gdy tego chce,
-snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
- indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa pracy,
- pomocy i ochrony przy pokonywaniu trudności wywołanych przemocą,
- wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
- wspólnoty i solidarności w grupie,
- aktywnego kształtowania kontaktów społecznych otrzymania w tym pomocy
  ze strony dorosłych,
- zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
- nauki,  dostępu do informacji,
- badania i eksperymentowania,
- nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
- oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
- zdrowego żywienia.

Model absolwenta:
Dziecko kończące przedszkole jest  dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole w roli ucznia.
Wykazuje:
- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, korzystania z wiadomości,
- umiejętność koncentracji, uważnego słuchania i wytrwałości wykonanych zadań,
- zdolność współpracy w grupie,
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw i przekonań,
-samodzielność,
-odporność na stres (potrafi poradzić sobie w sytuacji problemowej).
Posiada:
 -zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały
 dla nich sposób,
-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
-podstawą wiedzę o świecie, kulturze i dziedzictwie własnego regionu i narodu.
Umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie
  wykona zadanie.
Rozumie, zna i przestrzega:
- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
- zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
- zasady kultury współżycia, postępowania,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska.
Nie obawia się:
- występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
- dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć.Wizja Przedszkola

1.Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawiona na  osiąganie sukcesu.
2.Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom również niepełnosprawnym, oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
3.Atmosfera w placówce sprzyja akceptacji każdego dziecka oraz rozwoju i empatii.
4.Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
5.Programy są  ukierunkowane na dziecko, jego potrzeby, umożliwiają mu wszechstronny rozwój.
6.Przedszkole  zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
7.Przedszkole daje  dzieciom możliwość samorealizacji, współpracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania otaczającego świata. Umożliwia  uczestnictwo w ciekawych zajęciach, poznawania  rzeczywistości ze szczególnym zwróceniem uwagi na wartości uniwersalne: dobra, prawdy i piękna.
8. Społeczność przedszkola:  personel, rodzice, dzieci, przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
9.Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

Misja Przedszkola

Nasze Przedszkole:
Zapewnia dzieciom bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne poprzez fachową opiekę.
Przygotowuje dziecko do podjęcia roli ucznia.
Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
Dba o sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
Ewaluuje efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

Koncepcja pracy Przedszkola
1.Opracowanie i wdrożenie systemu strategicznego zarządzania przedszkolem.
2.Zapewnienie ciągłego  rozwoju i podnoszenie jakości pracy
3.Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego rozszerzonej
o kształcenie umiejętności językowych, działalność teatralną, muzyczną, plastyczną.
 
Cele ogólne

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej  opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

 1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa .
 2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
II. Procesy zachodzące w przedszkolu
 1. Realizacja przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 2. Dbałość  o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
 1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
IV. Zarządzanie przedszkolem
 1. 1. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
2.Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka.
3.Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.
4.Wspieranie w dziecku własnej, naturalnej chęci uczenia się.
5.Nauka przez aktywne działanie.
6.Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.
7.Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu warunków do rozwoju jego samodzielności.
8.Okazywanie sobie wzajemnej pomocy w relacjach dziecko-dziecko, dziecko-dorosły.

NASZE CELE W PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
- rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,
- kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,
- wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,
- stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,
- nauka przez aktywne działanie,
- głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności w działaniu,
- okazywanie sobie wzajemnej pomocy,
- włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

ZASADY PRACY
Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1.Zasada indywidualizacji
2.Zasada integracji
3.Zasada wolności i swobody działania
4.Zaspakajania potrzeb dziecka
5.Zasada aktywności
6.Organizowania życia społecznego


Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem  wspomagających metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

METODY

metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • dziecięca matematyka,
 • opowieść ruchowa
 • gimnastyka ekspresyjna
 • gimnastyka rytmiczna
 • pedagogika zabawy
 • gimnastyka mózgu
 • Metoda Dobrego Startu- Marty Bogdanowicz
 • bajkoterapia
 • zabawy paluszkowe
 • arteterapia
 • drama
 • badawcze

Nauczyciele realizować będą w grupach : Program Adaptacyjny, Program Wychowawczy, Program ”Polska – moja Ojczyzna”, „Milanówek – moje miasto”, „Podróżujemy po świecie”, „Kraje Unii Europejskiej”, ” Praca z dzieckiem zdolnym”, „Bezpieczny przedszkolak- Bezpiecznie w przedszkolu, domu i na wycieczce ”, „Mały ekolog”, „ Spotkania z teatrem i muzyką ”, „Zajęcia ruchowe w przedszkolu”, „ Zajęcia plastyczne”, „Z muzyką przez kontynenty”.

W planach  pracy pedagogicznej uwzględnia:
- nasze cele wychowania i nauczania
- działania zorientowane na dziecko,
- następstwa pór roku,
- święta i uroczystości
- tradycje przedszkola w oparciu o kalendarz imprez.

FORMY PRACY:

- indywidualna
- w małych zespołach
- z całą grupą
- „otwarte drzwi”- zajęcia skierowane do rodziców
- zabawy swobodne , tematyczne , twórcze

KIEROWNICTWO PLACÓWKI
Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni dyrektor, który:
- sprawuje nadzór pedagogiczny,
- przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
- pełni rolę pracodawcy,
- organizuje pracę nauczycieli,
- inspiruje nauczycieli do działania,
- kieruje działalnością przedszkola,
- reprezentuje placówkę. 

PODZIAŁ KOMPETENCJI
Zadania dodatkowe dla nauczycieli:
- prowadzenie biblioteczki,
- prowadzenie kroniki,
- promocja przedszkola,
- dekoracja placówki,
- organizacja wycieczek,
- pomoc w przyjmowaniu nowych dzieci do przedszkola,
- organizacja świąt z udziałem dzieci i rodziców,
- współpraca z innymi instytucjami,

WSPÓŁPRACA  PRZEDSZKOLA
Współpraca ze studentami:
- odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej     edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
- terapii pedagogicznej i logopedycznej
-  opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami.
Współpraca zespołu pedagogicznego:
- tworzenie zespołów zadaniowych,
- tworzenie rocznych programów, ankiet, arkuszy diagnostycznych, raportów
  z diagnozy dzieci,
-dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Cele:
- dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
- wspólne dążenie  do wszechstronnego rozwój dziecka,
- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
- zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
- przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,
- udzielanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez organizowanie warsztatów, spotkań szkoleń,
- ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
- promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:
- zebrania ogólne  i grupowe z rodzicami oraz Radą Rodziców,
- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
- konsultacje indywidualne,
- prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie wytworów dzieci ),
- organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
- organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów, festynów,
- włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, konkursy, wycieczki,
- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Współpraca z przedszkolami i szkołami
Przedszkolaki uczestniczą w  konkursach, zapraszają koleżanki i kolegów  z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych.

Cele współpracy z innymi instytucjami:
- rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
- kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
- poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Współpraca z:
- Integracyjną Społeczną Szkołą Podstawową nr 18,
- Poradnią Terapeutyczno- Pedagogiczną „ Promyk”                                                                                           
- Szkołami Podstawowymi,                                                                                                                                         
- Urzędem Gminy w Milanówku,
- Komendą  Policji,
- Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,
- Biblioteką Miejską,
- Milanowskim Centrum Kultury,
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Grodzisku Mazowieckim,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- SANEPID- em

PROMOCJA PLACÓWKI

Cele:
- pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci ,
- nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
- upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego,

Działania promocyjne obejmują:
- prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
- dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
- popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
- prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,
- organizacje uroczystości , festynów, Otwartych Ogrodów,
- dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- upowszechnianie informacji o przedszkolu.

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:
- Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować.
- Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i z  udziałem całego zespołu pedagogicznego.
- Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków,
- Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych. Nauczyciele pozyskają informacje na temat dokumentu przez jawne głosowanie.

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:
 a) w zakresie bazy materialnej;
malowanie szatni,
doposażenie ogrodu w drewniane zabawki oraz sprzęt rekreacyjny,
doposażenie kuchni w nowoczesne urządzenia gastronomiczne,
doposażenie  kącika logopedycznego i terapeutycznego.
b) w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców,
analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych, dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica,
planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;
c) w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
wspomaganie, inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,
zachęcenie  nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje,
doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,                                                                                                                                     
d)  w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,
zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówek
i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
kontynuowanie  udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.


Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola Społecznego
oraz uchwałą zatwierdziła do realizacji na posiedzeniu w dniu 17.11.2015r.

 
 

© Przedszkole Społeczne w Milanówku 2020
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.