Przedszkole Społeczne

Przedszkole Społeczne 28lata tradycji

Procedury postępowania

Procedura
postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.
 
Cel procedury
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

Zakres procedury
Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.
 
Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
 1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności codziennego monitorowania czystości skóry głowy własnego dziecka.
 2. Rodzice i nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.
 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
 4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.
 5. Dyrektor lub nauczyciel zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych.
 6. W przypadku stwierdzenia wszawicy u dzieci, rodzice dziecka są zobowiązani do niezwłocznego odbioru dziecka z przedszkola, odizolowanie go od innych dzieci i przeprowadzenia odpowiedniej go leczenia/ kuracji.
 7. W czasie kuracji i do momentu jej powtórzenia ( zgodnie z instrukcją na opakowaniu leku) dziecko pozostaje w domu i wraca do przedszkola po całkowitym wyleczeniu.
 8. Po powrocie z kuracji, pracownik przedszkola ma prawo skontrolować głowę dziecka i nie dopuścić go do zajęć w przypadku uzasadnionych wątpliwości jego nie wyleczenia.
 
 
Sposób prezentacji procedury
 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola i w gazetce dla rodziców.
 2. Zapoznanie rodziców z treścią procedury niezwłocznie po jej wprowadzeniu.
 3. Zapoznawanie rodziców z obowiązującą w placówce procedurą na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.
 5. Zasady wchodzą w życie z dniem podjęcia.
 
Procedury zatwierdzone:
 Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13 lutego 2019 r.,
 Uchwałą Rady Rodziców z dnia 21 lutego 2019 r.Opis procedury
 
Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez osobę kompetentną upoważnioną przez dyrektora przedszkola) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców.
 
 1. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez nauczycieli lub upoważnioną osobę kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich pracowników przedszkola, z zachowaniem zasady intymności. Kontrola może zostać również przeprowadzona z inicjatywy nauczyciela.
 2. Osoby kontrolujące niezwłocznie przekazują dyrektorowi informacje o wynikach kontroli czystości i skali zjawiska.
 3. Nauczyciel zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.
 4. Nauczyciel informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.
 5. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.
 6. Nauczyciel po upływie 7-10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
 7. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, nauczyciel zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).
 
 

© Przedszkole Społeczne w Milanówku 2020
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.