Przedszkole Społeczne

Przedszkole Społeczne 28lata tradycji

Regulamin bezpiecznego powierzania i odbierania dzieci z przedszkola

REGULAMIN BEZPIECZNEGO POWIERZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA SPOŁECZNEGO W MILANÓWKU

 1. Rodzice ( prawni opiekunowie ) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Dziecko przyprowadzane jest do sali i rodzic potwierdza obecność dziecka słowem „dzień dobry”.
 3. Rodzic, osoba upoważniona odbierająca dziecko z sali powinna zgłosić to nauczycielowi lub upoważnionemu pracownikowi przedszkola, dziecko i rodzic mówią „ do widzenia” i w ciąg u dziesięciu minut wychodzą z przedszkola, co znaczy, że od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo. Ta sama zasada dotyczy odbierania dziecka z placu zabaw.
 4. Rodzic, opiekun odbierający dziecko, z placu zabaw, niezwłocznie żegna się z nauczycielem odchodzi z przedszkola.
 5. Rodzice przyprowadzający dziecko i odbierający z przedszkola nie wchodzą na salę zajęć. Wyjątek stanowią zajęcia otwarte w wyznaczonych dniach i godzinach oraz organizowane spotkania.
 6. W szczególnych przypadkach rodzice mogą powierzyć dziecko członkom rodziny pod warunkiem jednak, że osoby upoważnione legitymują się dowodem tożsamości (dowód osobisty) i rodzic przedstawił osobę nauczycielowi w przedszkolu . 
 7. Rodzice są zobowiązani do złożenia pisemnego upoważnienia u Dyrektora Przedszkola, przyjmując na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka w drodze do przedszkola oraz w drodze do domu, w przypadku osób podanych w oświadczeniu.
 8. Pisemnym oświadczeniem woli dysponują wychowawcy grup, po uprzednim wyrażeniu zgody, potwierdzonej podpisem Dyrektora Przedszkola.
 9. Sporadycznie (jednorazowo) dziecko może być odebrane przez osobę dorosłą, wskazaną przez rodzica wpisem w zeszycie i informacja ta jest potwierdzona podpisem rodzica.
 10. Rodzice i osoby pełniące role opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie się i ubieranie. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu (rozebrać i przebrać ) a następnie przekazać nauczycielowi, który jest w sali .
 11. Od momentu przekazania dziecka za jego bezpieczeństwo odpowiada przedszkole.
 12. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiający codzienny pobyt dziecka na powietrzu.
 13. W szatni są zapasowe ubranka, w worku z materiału, do przebrania dziecka, podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.
 14. Do przedszkola przychodzą tylko zdrowe dzieci. Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 15. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować rodzica lub opiekuna o złym samopoczuciu dziecka , telefonicznie bądź ustnie (oraz uzyskać potwierdzenie otrzymania informacji przez rodzica w zeszycie).
 16. Nauczyciel nie podaje dziecku żadnych leków, nawet tych kupowanych bez recepty.
 17. Dzieci przewlekle chore mogą mieć podane leki, po dostarczeniu zlecenia od lekarza prowadzącego i złożonego na piśmie oświadczenia rodziców, prawnych opiekunów.
 18. W każdy piątek dziecko może przynieś do przedszkola jedną swoją zabawkę, którą bawi się razem z kolegami.
 19. Zabrania się przynoszenia, pierścionków, koralików lub innych drobnych przedmiotów, które mogą być niebezpieczne w czasie zabawy.
 20. Zajęcia dodatkowo płatne są opiniowane przez Radę Rodziców.
 21. Zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, określających obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki.
 22. Rodzic, nauczyciel i personel przedszkola dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
Zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców Nr 1. 2017/18 w dniu 13.09.2017r.
Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 11. 2017/18 w dniu 12.09.2017r.


Regulamin obowiązuje z dniem podjęcia.Załącznik Nr 6
 
Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Społecznego w Milanówku przy ulicy Wspólna 18
 1. Przedszkole Społeczne w Milanówku jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych w Milanówku z siedzibą przy ul. Spacerowej 3.
 2. Rodzice(opiekunowie prawni ) dziecka zakwalifikowanego do przedszkola podpisują umowę z Towarzystwem Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych w Milanówku reprezentowanym przez Dyrektora Przedszkola.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni ) po zgłoszeniu dziecka do przedszkola, a przed podpisaniem umowy z przedszkolem zobowiązani są okazać Dyrektorowi Przedszkola Książeczkę zdrowia dziecka, zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień.
 4. Przy kolejnych umowach, na następne lata, okazać zaświadczenie o ich kontynuowaniu.
 5. Wyjątek mogą stanowić dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne i rodzice ( opiekunowie prawni) przedłożą odpowiednie zaświadczenia lekarskie.
 6. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 7. Zapisy prowadzone są przez Dyrektora Przedszkola każdego roku, na podstawie prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
 8. Przedszkole gwarantuje poufność danych osobowych zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
 9. Obowiązuje następujący terminarz przyjmowania dzieci do przedszkola- składanie kart zgłoszeń przez rodziców (opiekunów prawnych) odbywa się w terminie od stycznia do 31 marca.
 10. Kwalifikacja i przyjęcie dzieci w pierwszej dekadzie maja ( w przypadku wolnych miejsc cały rok).
 11. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci od 3 do 6 lat, priorytet dla dzieci 6 letnich objętych prawem do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 12. Pierwszeństwo mają dzieci, które mają rodzeństwo w Przedszkolu Społecznym, Szkole Społecznej oraz dzieci pracowników placówek Towarzystwa.
 13. W przypadku dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną wychowaniem przedszkolnym, może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w danym roku kalendarzowym ,w którym dziecko kończy 8 lat.
 14. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko 2,5-letnie, które ma ukończone dwa i pół roku przed dniem pierwszego września, w roku w którym zostało zapisane do przedszkola.
 15. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne, jeśli rodzice tych dzieci przedłożą orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej określające poziom rozwoju psychofizycznego i stan umożliwiający dziecku bezpieczny pobyt w przedszkolu.
 16.  Rodzice( opiekunowie prawni ) i dzieci uczestniczą w zajęciach adaptacyjnych, które odbywają się w przedszkolu w wyznaczonym przez Dyrektora Przedszkola terminie, z zachowaniem zasad opisanych w Regulaminie zajęć adaptacyjnych.
 17. Opłata początkowa w wysokości jednorazowego czesnego, wnoszona tytułem czynności organizacyjnych, administracyjnych i adaptacyjnych związanych z rekrutacją, jest zaliczana na poczet miesiąca sierpnia, w przypadku dzieci kończących przedszkole.
 18. Wniosek o przyjęcia dziecka do przedszkola zawiera podstawowe informacje o dziecku i rodzinnej:
 • imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania,
 • imiona i nazwiska rodziców ( prawnych opiekunów),
 • telefon , e- mail do rodziców ( prawnych opiekunów),
 • dane dotyczące zdrowia dziecka. 
 
 
Zatwierdzony :
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 12 marca 2019 r.
Uchwałą Rady Rodziców z dnia 21 lutego 2019 r.

© Przedszkole Społeczne w Milanówku 2020
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.