Przedszkole Społeczne

Przedszkole Społeczne 28lata tradycji

Regulamin rekrutacji

Załącznik Nr 6
Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Społecznego w Milanówku przy ulicy Wspólna 18

 1. Przedszkole Społeczne w Milanówku jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych w Milanówku z siedzibą przy ul. Spacerowej 3.
 2. Zapisy prowadzone są przez Dyrektora Przedszkola każdego roku, na podstawie prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”, która jest dostępna na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja.
 3. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola zawiera podstawowe informacje o dziecku i rodzinnie:
   
  • imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania,
  • imiona i nazwiska rodziców ( prawnych opiekunów),
  • telefon , e - mail do rodziców ( prawnych opiekunów),
  • dane dotyczące zdrowia dziecka. 
    
 4. Przedszkole gwarantuje poufność danych osobowych zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
 5. Obowiązuje następujący terminarz przyjmowania dzieci do przedszkola- składanie kart zgłoszeń przez rodziców (opiekunów prawnych) odbywa się w terminie od stycznia do 31 marca.
 6. Przedszkole organizuje dla dzieci i rodziców ( prawnych opiekunów) do końca kwietnia Dzień Otwarty, o którym powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) telefonicznie lub e- mailem, w czasie którego przedstawia ofertę przedszkola i podejmowane działania.
 7. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 8. Rodzice (opiekunowie prawni ) po zgłoszeniu dziecka do przedszkola, a przed podpisaniem umowy z przedszkolem zobowiązani są okazać Dyrektorowi Przedszkola Książeczkę zdrowia dziecka, zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień.
 9. Przy kolejnych umowach, na następne lata, okazać zaświadczenie o ich kontynuowaniu.
 10. Wyjątek mogą stanowić dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne i rodzice ( opiekunowie prawni) przedłożą odpowiednie zaświadczenia lekarskie.
 11. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci od 3 do 6 lat, priorytet dla dzieci 6 letnich objętych prawem do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 12. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci, które mają rodzeństwo w Przedszkolu Społecznym, Szkole Społecznej oraz dzieci pracowników placówek Towarzystwa.
 13. W przypadku dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną wychowaniem przedszkolnym, może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w danym roku kalendarzowym ,w którym dziecko kończy 8 lat.
 14. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko 2,5-letnie, które ma ukończone dwa i pół roku przed dniem pierwszego września, w roku w którym zostało zapisane do przedszkola.
 15. Rodzice( opiekunowie prawni ) i dzieci uczestniczą w zajęciach adaptacyjnych, które odbywają się w przedszkolu w wyznaczonym przez Dyrektora Przedszkola terminie, z zachowaniem zasad opisanych w Regulaminie zajęć adaptacyjnych.
 16. Rekrutacja prowadzona jest przez Zespół nauczycieli, powoływany przez dyrektora przedszkola. Zespół pracuje w oparciu o zasady zawarte w Statucie przedszkola i regulaminie rekrutacji.
 17. Zespół na podstawie obserwacji dziecka w czasie spotkania adaptacyjnego wydaje pozytywną lub negatywną opinię dotyczącą przyjęcia dziecka. Opinia ustalana jest w trybie konsensusu, kompromisu lub głosowania.
 18. Warunkiem przyjęcia do przedszkola jest zaakceptowanie przez rodziców kandydata Statutu Przedszkola Społecznego w Milanówku, podpisanie umowy w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty powiadomienia o przyjęciu dziecka do przedszkola.
 19. Po tym terminie dyrektor może przyjąć inne dziecko z listy rezerwowej.
 20. Wyniki prac Zespołu nauczycieli , która przygotowuje listę wychowanków przyjętych na nowy rok szkolny są ogłaszane w terminie 1 tygodnia od momentu spotkania adaptacyjnego. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wynik spotkania ogłaszany jest po uchwale Rady Pedagogicznej.
 21. Rodzice(opiekunowie prawni ) dziecka zakwalifikowanego do przedszkola podpisują umowę z Towarzystwem Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych w Milanówku reprezentowanym przez Dyrektora Przedszkola.
 22. Przedszkole preferuje zniżki dla dzieci, które mają rodzeństwo w Przedszkolu Społecznym, Szkole Społecznej oraz Kartę dużej Rodziny 3+
 23. Zniżki ustalone przez Zarząd T.P.I.S.S.P. są naliczane od stałej kwoty czesnego podanego w umowie.
 24. W przypadku dzieci sześcioletnich kończących przedszkole, opłata początkowa w wysokości jednorazowego czesnego, wnoszona tytułem czynności organizacyjnych, administracyjnych i adaptacyjnych związanych z rekrutacją, jest zaliczana na poczet miesiąca sierpnia 
 
Zatwierdzony :
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15 kwietnia 2020r.


 Regulamin w wersji pdf do pobrania tutaj.

© Przedszkole Społeczne w Milanówku 2020
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.