Przedszkole Społeczne

Przedszkole Społeczne 28lata tradycji

Regulamin wycieczek

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA SPOŁECZNEGO W MILANÓWKU

 
I. Zasady ogólne
 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole Społeczne w Milanówku przy ulicy Wspólnej 18, zwane dalej Przedszkolem.
 2. Przedszkole w swej działalności jest jednostką inicjującą i organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane w różnych formach, i tak mogą to być:
  • wycieczki przedmiotowe – służące jako uzupełnienie obowiązującego programu nauczania i wychowania w ramach realizacji założeń podstawy programowej,
  • wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
 3. W organizowaniu wycieczek Przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 4. O organizacji i programie wycieczki powinny decydować różnorakie kryteria, w tym:wiek uczestników, zainteresowania i potrzeby przedszkolaków, sprawność fizyczna, stan zdrowia, stopień przygotowania do pokonywania trudności.
 5. Formy wycieczek organizowanych przez Przedszkole:
  • spacery,
  • krótkie wycieczki,
  • wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
  • lekcje muzealne i edukacyjne
  • wyjazdy do teatru, operetki.
 6. Uczestnicy wycieczek to:
  • dzieci wszystkich grup wiekowych lub tylko dzieci z grupy starszej w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru,
  • opiekunowie (wg obowiązujących przepisów) – w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego opiekuna nie może przekraczać 15.
 7. Karta wycieczki zawiera program wycieczki organizowanej przez Przedszkole, liczbę opiekunów, liczbę dzieci, imię i nazwisko kierownika wycieczki, imiona i nazwiska opiekunów wycieczki.Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników oraz oświadczenia w sprawie zdrowia dzieci, podpisane przez rodziców/ opiekunów prawnych.
 8. Udział dzieci w wycieczkach dłuższych wymaga zgody ich rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Udział dzieci w wycieczkach krótkich np. do biblioteki, muzeum itp. wymaga zgody rodziców/opiekunów prawnych w formie podpisu na liście zbiorczej grupy.
 9. Organizując spacery i wycieczki należy:
  • zapoznać dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome;
  • nie dopuszczać do nadmiernego zmęczenia fizycznego;
  • przestrzegać norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki;
  • przestrzegać wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, kodeks przedszkolaka, współdziałanie i przyjemny nastrój,
  • dbać o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;
  • zapewnić dzieciom pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach poczucie kontrolowanej swobody;
  • zapewnić właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;
  • upowszechniać wśród dzieci różnorodne formy aktywnego wypoczynku.
 10.  Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich form wycieczek. 

II. Obowiązki dyrektora przedszkola
 1. Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na zorganizowanie wycieczki. Wyznacza kierownika wycieczki.
 2. Gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki – załącznik NR 1, zgoda rodziców – załącznik NR 2, lista uczestników – załącznik NR 3,zobowiązanie na opiekuna wycieczki – załącznik NR 4).
 3. Czuwa nad prawidłową organizacją wycieczki. 

III. Obowiązki kierownika wycieczki
 1. Opracowuje program i regulamin wycieczki.
 2. Zapoznaje dzieci , rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki.
 3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
 4. Zapoznaje dzieci i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
 5. Określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieci .
 6. Nadzoruje zaopatrzenie dzieci i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 7. Organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla dzieci i opiekunów wycieczki.
 8. Dokonuje podziału zadań wśród opiekunów.
 9. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
 10. Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora Przedszkola i rodziców, w formie i terminie przyjętym w Przedszkolu. 
 
IV. Obowiązki opiekuna
 1. Opieka nad powierzonymi dziećmi.
 2. Uzyskanie zgody pisemnej rodziców. Zapoznanie rodziców z całkowitym kosztem, programem wycieczki, terminem wyjazdu i powrotu oraz trasą przejazdu.
 3. Sprawdzenie stanu liczbowego uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 4. Opiekun współdziała z kierownikiem, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
 5. Przekazuje rodzicom kontaktowy numer telefonu.
 6. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 

V. Obowiązki uczestników
 1. Przybyć na miejsce zbiórki przynajmniej 15 minut przed odjazdem.
 2. Wykonywać polecenia kierownika i opiekunów.
 3. W czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniach, nie wychylać się przez okno, nie zaśmiecać pojazdu.
 4. Po żadnym powodem nie oddalać się od grupy.
 5. Informować opiekunów o każdej potrzebie i samopoczuciu w czasie jazdy i w trakcie trwania zabaw.

VI. Obowiązki rodziców
 1. Poinformować opiekunów o stanie zdrowia dziecka.
 2. Punktualnie przyprowadzić dziecko na zbiórkę przed wyjazdem, lub wyznaczoną godzinę do Przedszkola.
 3. Osobiście odebrać dziecko z placu przedszkola po skończonej wycieczce lub po zajęciach w danym dniu. 
 
VII. Dziecko nauczyciela na wycieczce 
 1. Dyrektor zostaje powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem, o chęci zabrania dziecka na wycieczkę przez nauczycielkę.
 2. Dyrektor musi wyrazić zgodę na obecność dziecka nauczycielki.
 3. Nauczycielka zobowiązana jest zapewnić swojemu dziecku opiekę innej dorosłej osoby (np. babci).
 4. Realizacja programu wycieczki nie może być uzależniona od możliwości dziecka nauczycielki.
 5. Dziecko nauczycielki nie będzie absorbowało swoją obecnością żadnego opiekuna wycieczki, w tym także swojej matki. 
 
 
 
VIII. Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek i spacerów
 1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas spacerów i wycieczek są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie wycieczki. Zasada ta dotyczy także rodziców wspomagających organizatora w zapewnieniu opieki dzieciom.
 2. Miejscem zbiórki przedszkolaków (rozpoczynającym i kończącym) jest plac zabaw przedszkola.
 3. Przedszkolaki udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.
 4. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać wszystkich uczestników wycieczki (opiekunów i dzieci) z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.
 5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie wycieczki udzielają natychmiastowej pomocy w razie wypadku, w szczególnym wypadku wzywają pogotowie, informują rodziców o zaistniałej sytuacji po udzieleniu dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej.IX. Finansowanie wycieczki
 1. Koszty wycieczki ponoszą rodzice.
 2. Kierownicy i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i biletów wstępu.
 3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce (wpłacili zaliczki), a następnie deklarację wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu. 
 
X. Postanowienia końcowe 
 1. O każdym wyjeździe dzieci rodzice/ prawni opiekunowie zawiadamiani są najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem wycieczki.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wycieczek organizowanych przez Przedszkole.
 3. Treść regulaminu podaje się do wiadomości rodziców/ opiekunów prawnych poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Przedszkola.
 4. Zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor Przedszkola wspólnie z Radą Pedagogiczną.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2019 r. 
 
 
 
 
 
XI. Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ( Dz. U. z 2017 poz. 2361).
 2. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - art. 223.
 3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) -art. 35 ust. 1-3, art. 42.
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055) - § 1-12.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516 ze zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r.w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12, poz.67 i Dz. U. Nr 18 , poz. 102).
 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych(Dz. U. Nr 55, poz.578).
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie przewodników i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752).

Załączniki dostępne w pełnym regulaminie tutaj.

Regulamin zatwierdzony:
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13 lutego 2019 r.,
Uchwałą Rady Rodziców z dnia 21 lutego 2019 r.

© Przedszkole Społeczne w Milanówku 2020
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.