Przedszkole Społeczne

Przedszkole Społeczne 28lata tradycji

Statut Przedszkola Społecznego

Wersja w PDF.

Statut Przedszkola Społecznego
Towarzystwa Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych
 PODSTAWA PRAWNA
 
§ 1                                          

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.);

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r., poz. 1591 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.);
 • Ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1113);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajówtej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek ( Dz. U. z 25 .08. 2017 r., poz. 1646). 
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2
 1. Przedszkole Społeczne w Milanówku, zwane w dalszej części Statutu „Przedszkolem”, jest niepublicznym przedszkolem w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). 
 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych z siedzibą w Milanówku, ul. Spacerowa 3, zwane dalej „Organem Prowadzącym” lub „Towarzystwem”. Kompetencje i zadania organu prowadzącego wykonuje Zarząd Towarzystwa, chyba że z niniejszego statutu lub statutu Towarzystwa wynika co innego. 
 3. Przedszkole ma swoją siedzibę w Milanówku przy ulicy Wspólnej 18. 
 4. Przedszkole używa nazwy w brzmieniu:  
  Przedszkole Społeczne
  T.P.I.S.S.P.
  w Milanówku
  ul. Wspólna 18
  Tel.22 755 80 88 Regon 146395689
 5. Nadzór pedagogiczny nad pracą przedszkola sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.  
 6. Statut został nadany przez organ prowadzący, który może dokonać jego zmiany w trybie przewidzianym w statucie. 
 
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3
 1. Przedszkole realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 
 3. Przedszkole organizuje proces wychowawczo-dydaktyczny w taki sposób, aby treści i metody były dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci, uwzględniając zarówno dzieci zdolne, jak i dzieci mające trudności z opanowaniem umiejętności właściwych do ich wieku. 
 4. Przedszkole zapewnia opiekę i nauczanie dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku; o przyjęciu dziecka decyduje Dyrektor Przedszkola. 
 5. Celem działalności wychowawczej Przedszkola jest:
  - wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci w rozwijaniu uzdolnieńoraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
  - budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
  - kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek,
  - rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
  - stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
  - troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych,
  - budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
  - wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz plastyczne,
  - kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej,
  - zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
  - przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności czytania i pisania,
  -
  - przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
  - poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych. 
 6. Podstawowym zadaniem przedszkola jest:
  - organizowanie zajęć w godz. 7.00 – 18.00,
  - wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy, troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,
  - realizacja zadań w ścisłym współdziałaniu z Zarządem Towarzystwa. 
 7. Placówka realizuje powyższe cele i zdania poprzez:
  - sprawowanie opieki nad wychowankami i zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu w placówce oraz zajęć organizowanych poza placówką,
  - dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizację zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami, 
  - organizację zajęć wspierających rozwój dziecka zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola. Wykorzystuje do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane,
  - doświadczenia i działania dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola efektywnie realizując program wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, a także ubieranie, rozbieranie,
  - samodzielną zabawę, czyli przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu,
  - naturalną zabawę dziecka wiążącą się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, głównie na świeżym powietrzu, która jest elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej,
  - rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawczej, a przez to zachęcanie ich do aktywności badawczej i obserwacji otaczającego środowiska, wykonywania doświadczeń ,
  - zachęcanie dzieci do wyrażania własnych myśli i przeżyć,
  - rozpoznawanie i uwzględnianie indywidualnych potrzeb wychowanków, umacnianie ich wiary we własne siły, umożliwianie osiągania sukcesów,
  - rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,
  - rozwijanie wrażliwości emocjonalnej dzieci, kształtowanie ich moralności oraz uczenie odróżniania dobra od zła,
  - zachęcanie do wyrażania swych uczuć, otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,
  - tworzenie optymalnych warunków umożliwiających dzieciom osiąganie dojrzałości szkolnej,
  -przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez włączanie w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i różnorodne zabawy,
  - tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, toku zajęć i zabaw teatralnych, książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek lub materiałów audiowizualnych w języku obcym.
  - uczenie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci,
  - zapewnienie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej.  
 8. Szczegółowe zadania placówki i sposób ich realizacji zawarte są w rocznych planach pracy.  
 9. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
  - trzy sale dydaktyczne na parterze,
  - salę do zajęć dydaktycznych i zajęć specjalistycznych na poddaszu, w której prowadzone są indywidualne zajęcia terapeutyczne, konsultacje z rodzicami,
  - pokój dyrektora do spotkań Rady Pedagogicznej, indywidualnych konsultacji z rodzicami, spotkań Rady Rodziców,
  - pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
  - kuchnię, zmywalnię,
  - szatnię dla dzieci,
  - pomieszczenie sanitarne. 

ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 4
 1. Organami Przedszkola są Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna. 
 2. W celu wspierania działalności Przedszkola, jako organ dodatkowy powołuje się Radę Rodziców. 
 
ROZDZIAŁ IV
ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH
ORGANÓW PRZEDSZKOLA
 
§ 5
 1. Dyrektor przedszkola jest zatrudniany i powoływany przez Organ Prowadzący, który wyznacza lub przedłuża mu termin kadencji, albo decyduje o powołaniu na czas nieokreślony, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 
 2. Dyrektor Przedszkola w szczególności:
  - dba o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jego siedzibą,
  - dba o prestiż i tworzy wizje przyszłości przedszkola,
  - kieruje bieżącą działalnością przedszkola,
  - przygotowuje plan działania przedszkola oraz przy współpracy Rady Pedagogicznej program dydaktyczno-wychowawczy, roczny plan pracy, ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia,
  - sprawuje nadzór nad wychowankami i tworzy warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
  - sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, ewaluacji wybranych obszarów i przedstawia na Radzie Pedagogicznej,
  - hospituje, obserwuje i uczestniczy w wybranych zajęciach,
  - gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu oceny pracy według zasad określonych w przepisach o systemie oświaty,
  - przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje uchwały podjęte w ramach jej kompetencji,
  - przedstawia Radzie Pedagogicznej i rodzicom informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego, w porozumieniu z Organem Prowadzącym dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie, wykonuje inne czynności powierzone przez Organ Prowadzący,
  - w porozumieniu z Zarządem T.P.I.S.S.P. Dyrektor może w szczególnych uzasadnionych przypadkach zwolnić wychowanka w całości lub części z opłat czesnego,
  - decyduje w przedmiocie skreślania wychowanków Przedszkola z listy wychowanków. 
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, dokonując w imieniu pracodawcy czynności prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym zatrudnia i rozwiązuje lub stwierdza wygaśnięcie stosunków pracy nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami oraz wyznacza im zakres obowiązków służbowych. 

ROZDZIAŁ V
RADA PEDAGOGICZNA
 
§6
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieniw przedszkolu. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
 3. Do kompetencji Rady należy rozstrzyganie wszelkich kwestii pedagogicznychw szczególności:
  - określanie kierunku oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola,
  - zatwierdzanie programów pracy Przedszkola,
  - zatwierdzanie regulaminów i opiniowanie statutu lub jego zmiany przed ustaleniem przez Organ Prowadzący,
  - ustalanie organizacji pracy placówki,
  - ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  - podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu. 
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie, porządku zebrania zgodnie z regulaminem i zatwierdzonymi planami. 
 6. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym specjaliści, członkowie Rady Rodziców oraz goście zaproszeni przez Dyrektora. 
 7. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Pedagogicznej (Załącznik Nr 1). 
 8. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane oraz podpisywane przez Przewodniczącego Rady Pedagogicznej i wyznaczonego protokolanta. W sekretariacie przedszkola prowadzi się Księgę Protokołów. 
ROZDZIAŁ VI
RADA RODZICÓW
 
§7
 1. W przedszkolu może działać Rada Rodziców, wybrana w drodze głosowania przez ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. 
 2. Rada Rodziców działa na podstawie Statutu Przedszkola oraz Regulaminu Rady Rodziców opracowanym w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola (Załącznik Nr 2). 
 3. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób. 
 4. Regulamin Rady Rodziców zatwierdza Przewodniczący Rady. 
 5. Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną w sprawach wychowawczo – dydaktycznych. 
 6. Do zadań Rady Rodziców należy współdziałanie z Dyrektorem, Organem Prowadzącym, Organem sprawującym nadzór pedagogiczny, a w szczególności:
  - współpraca ze środowiskiem lokalnym,
  - podejmowanie działań na rzecz kultury pedagogicznej wśród rodziców,
  - podejmowanie działań w celu pozyskania środków dla przedszkola na tworzenie dzieciom prawidłowych warunków do zajęć i zabaw. 
 7. Rada Rodziców składa się z jednego przedstawiciela rodziców z każdego oddziału Przedszkola. W posiedzeniach Rady na zaproszenie Przewodniczącego mogą uczestniczyć wychowawcy z poszczególnych grup, Dyrektor oraz członkowie Zarządu Towarzystwa. 
 8. Kadencja Rady Rodziców trwa trzy lata. 
 9. Jeśli Rada Rodziców nie postanowi inaczej, funkcję przewodniczącego pełni Dyrektor. 
 10. Rada Rodziców zbiera się co najmniej trzy razy do roku oraz na wniosek Przewodniczącego Rady, 1/3 członków Rady, Dyrektora lub Zarządu T.P.I.S.S.P. 
 11. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
  - zatwierdzanie i opiniowanie zmian w Statucie,
  - organizowanie życia społecznego przedszkola,
  - ocena bieżąca pracy przedszkola,
  - dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczycieli Przedszkola za okres stażu na wyższy stopień awansu zawodowego,
  - przedstawianie opinii w sprawie powoływania i odwoływania Dyrektora,
  - przyjmowanie sprawozdania Dyrektora z działalności placówki, zajmowanie stanowiska w sprawach budżetu przedszkola i wysokości czesnego,
  - współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Przedszkola poprzez zajmowanie stanowiska w sprawach przekazywanych do opiniowania. 
ROZDZIAŁ VII
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
 
§8
 1. Dyrektor przedszkola zawiera z rodzicami umowy dotyczące opieki nad dziećmi, których treść jest zatwierdzona uchwałą Zarządu T.P.I.S.S.P. 
 2. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według rocznika: 
  - oddział 3 i 4 - latków,
  - oddział 5 i 6 – latków.
 3. Dzieci w grupach są dzielone według rocznika na zajęcia dydaktyczne, które są prowadzone według planów tygodniowych, ustalonych przez Dyrektora w danym roku szkolnym. 
 4. Liczebność jednej grupy przedszkolnej nie może przekroczyć 18 osób, a łączonej w trakcie zajęć popołudniowych i w czasie posiłków nie może być większa niż 24 dzieci. 
 5. Zakłada się możliwość zmniejszenia liczby oddziałów i ich czasu pracy w ciągu dnia w okresie szkolnych ferii zimowych i świątecznych - grupy mogą być połączone. 
 6. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. 
 7. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu, w godzinach 7.00 –18.00. 
 8. Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu odbywają się od 1 września do 31 lipca. Od 1 do 31 sierpnia trwa przerwa wakacyjna. Czas ten jest przeznaczony na prowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych. 
 9. Przerwy świąteczne lub dni wolne od zajęć uzgadniane są z rodzicami z tygodniowym wyprzedzeniem i odpracowywane w wyznaczonym terminie w czasie festynów, spotkań integrujących. 
 10. Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w oparciu o programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego i rozbudzania ciekawości świata. Przedszkole jest miejscem, w którym:
  - poprzez zabawę dzieci poznają alfabet liter drukowanych, która rozwija w dzieciach oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi,
  - zabawy przygotowujące do nauki pisania liter mające na celu optymalizację napięcia mięśniowego w postaci: ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. 
 11. W ramach zajęć dydaktycznych i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa Przedszkole zapewnia:
  - zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  - zajęcia umuzykalniające,
  - naukę języka obcego,
  - zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
  - naukę religii,
  - udział w przedstawieniach teatralnych i imprezach okolicznościowych, które mogą być dodatkowo płatne. 
 12. Zapewnia się dzieciom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych rozwijających uzdolnienia dzieci, które mogą być bezpłatne. Termin i czas zajęć reguluje wewnętrzny plan zajęć grupowych. 
 13. Zakres i warunki finansowania przez placówkę zajęć dodatkowych ustala każdorazowo Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców. 
 14.  Dzieci na wniosek rodziców mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych po pisemnym wyrażeniu przez rodziców zgody na udział w tych zajęciach. Zgoda stanowi zarazem zobowiązanie do pokrywania kosztów tych zajęć, jeżeli nie są one finansowane ze środków Przedszkola. 
 15. Placówka może rozszerzać ofertę edukacyjną w zależności od potrzeb i swoich możliwości. 
 16. Realizację dodatkowych zajęć Dyrektor zleca osobom z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z przepisami oświatowymi. 
 17.  Przedszkole ma współdziałać z rodziną w kwestii pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rehabilitacyjnej oraz w różnorodnym rozwoju talentów każdego dziecka, z zachowaniem odrębnych przepisów prawa. 
 18. Przedszkole stosuje specjalne metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie. 
 19. W przedszkolu obowiązuje następująca dokumentacja pedagogiczna:
  - roczny plan pracy wychowawczo – dydaktycznej,
  - plan współpracy z rodzicami,
  - plan nadzoru pedagogicznego,
  - dziennik zajęć przedszkola,
  - dziennik zajęć dodatkowych,
  - plan założeń dydaktyczno-wychowawczych na dany miesiąc, opracowany przez wychowawcę oddziału. 
 20. W przedszkolu obowiązuje prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz dokumentowanie tych obserwacji z uwzględnieniem diagnozy o gotowości szkolnej dziecka sześcioletniego. 
 21. Dzieci mają możliwość korzystania z ogrodu z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku według zasad określonych w Regulaminie placu zabaw (Załącznik Nr 3). 
 22. Przedszkole w miarę możliwości może organizować różnorodne formy wycieczek krajoznawczych i imprez dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci. Zasady organizacji wycieczek i wyjść poza teren przedszkola regulują odrębne procedury zawarte w Regulaminie wycieczek (Załącznik Nr 4). 
 23. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się zachowanie przez nauczycieli następujących proporcji zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
  - co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
  - co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci -jedną czwartą czasu), dzieci spędzają na świeżym powietrzu (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.), chyba że jest to niemożliwe ze względu na trudne warunki pogodowe,
  - najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przed szkolnego,
  - pozostały czas -dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować(w tym czasie mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
 24. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym opracowuje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Zarządem, określając:
  - liczbę i czas pracy oddziałów,
  - liczbę dzieci zapisanych do placówki,
  - liczbę pracowników,
  - harmonogram zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i wspierającychich rozwój.
 25. Dyrektor powierza każdy oddział opiece nauczyciela wychowawcy. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby ten sam nauczyciel prowadził grupę przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu. 
 26. Placówka może być miejscem studenckich praktyk pedagogicznych, staży i innych form współpracy z instytucjami kształcącymi kadry nauczycielskie, zgodnie z odrębnymi przepisami.
ROZDZIAŁ VIII
ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 
§ 9
 1. Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z niepełnosprawności. 
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się w ramach czesnego i dotacji z Urzędu Miasta, która jest planowana i rozliczana zgodnie z rozporządzeniami. 
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności logopeda i inni nauczyciele specjaliści. 
 4. Dyrektor Przedszkola na podstawie wniosków nauczycieli ustala dla wychowanka formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. 
 5. Objęcie wychowanka zajęciami rozwijającymi, dydaktyczno-wyrównawczymii specjalistycznymi lub rezygnacja z takich zajęć wymagają pisemnej deklaracji rodzica.
 6. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne trwają 45 minut. 
 7. Wymagania edukacyjne dostosowuje się w przypadku wychowanka:
  - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
  - posiadającego orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  - posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana z inicjatywy rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy, nauczycieli uczących lub specjalistów. 
 9. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo w każdej chwili zrezygnować z udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, składając u dyrektora oświadczenie o rezygnacji z podaniem jej powodu. 
 10.  Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedzialny jest Dyrektor Przedszkola. 
 11.  Przy planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor współpracuje z rodzicami dziecka, nauczycielami, specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu lub spoza placówki. 
 12.  Organizuje specjalne formy pracy wychowawczo–dydaktycznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji dzieci poprzez:
  - realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno –pedagogicznej, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, opinii o kształceniu specjalnym,
  - pomoc psychologiczno- pedagogiczna w Przedszkolu udzielana jest w formie:
            - zajęć rozwijających uzdolnienia,
            - zajęć dydaktyczno- kompensacyjnych,
            - zajęć terapeutycznych,
            - rewalidacyjnych,
            - porad i konsultacji.
  - Dyrektor wyznacza spośród nauczycieli Przedszkola koordynatora zespołu, który posiada co najmniej stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, oraz ukończył formę doskonalenia zawodowego wspomagającego jego wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
  - koordynator jest powołany na czas pobytu w placówce dziecka, dla którego prowadzony przez niego zespół opracowuje plan działań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
  - w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może odwołać koordynatora z jego funkcji w każdym czasie,
  - na umotywowany wniosek koordynatora dyrektor może wyrazić zgodę na rezygnację z pełnionej funkcji,
  - zespół posiada kompetencje i realizuje zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących zasad udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
  - posiedzenia zespołu są poufne i obowiązkowe, biorący w nich udział nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka lub jego rodziców (prawnych opiekunów). 

ROZDZIAŁ IX
KSZTAŁCENIE UCZNIÓW Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
 
§ 10
 1. W Przedszkolu kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzone jest w oddziale. 
 2. Przedszkole zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki.
 3. Przedszkole organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 8 lat. 
 5. Uczniowi niepełnosprawnemu Przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
 6. Ilość godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Dyrektor Przedszkola umieszcza w planie zajęć wspierających i rozwijających oraz arkuszu organizacyjnym. 
 7. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny tygodniowy czas tych zajęć. 
 8. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 
 9. IPET określa:
  - zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, o których mowa w przepisach, przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem,
  - zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku:
            - ucznia niepełnosprawnego, działania o charakterze rewalidacyjnym,
            - ucznia niedostosowanego społecznie, działania o charakterze resocjalizacyjnym,
            - ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym, działania o charakterze socjoterapeutycznym,
  - formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
  - działania wspierające rodziców ucznia oraz w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
  - zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjneoraz możliwości psychofizyczne ucznia,
  - zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań. 
 10. IPET opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem. 
 11.  IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 
 12. Pracę zespołu koordynuje wychowawca grupy lub specjalnie powołany przez Dyrektora Przedszkola koordynator. 
 13. Zespół po pierwszym półroczu oraz na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi i w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. 
 14. W Przedszkolu za zgodą organu prowadzącego można zatrudnić dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu wspomagania uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie. 
 15.  Nauczyciele:
  - prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie,
  - prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie,
  - uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów,
  - udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
 16. Dyrektor Przedszkola, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, wyznacza zajęcia edukacyjne określone w IPET, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami. 
 
ROZDZIAŁ X
NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA
 
§ 11
 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wymagania kwalifikacyjne określają odrębne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. 
 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  - planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
  - wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
  - odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
  - współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
  - planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  - dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń, współdziałanie z rodzicami, prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców, prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  - prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących,
  - wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań. 
 4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami, prawnymi opiekunami, w celu:
  - poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
  - ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
  - włączenia ich w działalność Przedszkola. 
 5. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych. 
 6. Nauczyciel nie może podawać dziecku żadnych leków, chyba że rodzice dziecka przewlekle chorego poinformują Dyrektora Przedszkola o nazwach i dawkach przyjmowanych leków oraz zażądają na piśmie ich podawania, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego dziecko (załączonego zaświadczenia) upoważniając do tej czynności nauczyciela Przedszkola za jego pisemną zgodą. Podanie każdej dawki leku upoważniony pracownik Przedszkola zapisuje w protokole z adnotacją o dacie i godzinie czynności. 
 7. Do obowiązków i zadań logopedy należy:
  - przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka i odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej,
  - prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,
  - organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami przy ścisłej współpracy z nauczycielami grupy,
  - prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców i ustalenie zakresu współpracy w celu ujednolicenia terapii,
  - prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej,
  - udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami. 
 8.  Do zadań i obowiązków nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia dodatkowe należy:
  - planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za ich jakość,
  - rozpoznawanie potrzeb, zdolności i zainteresowań wychowanków,
  - dokumentowanie prowadzonych zajęć w dzienniku,
  - informowanie rodziców o postępach i trudnościach na jakie napotykają dzieci,
  - przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,
  - dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego. 
 9. Nauczyciel, instruktor prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za:
  - życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci,
  - dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie. 
 10. Do zadań nauczyciela wspomagającego, którego w przedszkolu można zatrudnić do grupy, w której są dzieci niepełnosprawne należy:
  - dokonanie diagnozy pedagogicznej,
  - udzielanie pomocy uczniom niepełnosprawnym ,
  - opracowywanie z nauczycielem wychowawcą strategii skierowanej na skuteczność edukacji,
  - wspieranie integracji rodziców dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,
  - wspieranie wychowawcy grupy,
  - opracowywanie programu IPET w porozumieniu z wychowawcą. 
 11. Do zadań psychologa należy:
  - udzielanie pomocy uczniom potrzebującym pomocy i wsparcia w rozwoju w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
  - dokonywanie okresowych analiz sytuacji psychologicznej wychowanków,
  - organizowanie różnych form terapii dla uczniów z wczesnym wspomaganiem rozwoju,
  - udzielanie porad rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. 

ROZDZIAŁ XI
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
 
§ 12
 1. Pracowników Przedszkola zatrudnia i zwalnia Dyrektor Przedszkola. 
 2. Przedszkole zatrudnia intendenta, kucharkę, pomoc kucharki, woźną i pomoc nauczyciela w razie potrzeb. 
 3. Pracownicy administracji zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp, ppoż., Kodeksu Etyki Pracowników Przedszkola Społecznego w Milanówku. 
 4. Do obowiązków i zadań pomocy nauczycielki, która może być zatrudniona, w zależności od organizacji pracy w placówce, należy:
  - pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi,
  - zapewnienie pomocy dziecku podczas zabaw, posiłków, przygotowywania do odpoczynku, zabiegów higienicznych,
  - czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce,
  - przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny,
  - przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. w placówce,
  - dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
  - zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników,
  - wykonywania innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z organizacji pracy,
  - po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, wody i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem. 
 5. Do zadań i obowiązków intendenta należy:
  - zakupienie potrzebnych produktów spożywczych o wysokiej jakości i ważnym terminie przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz wydawanie kucharce zgodnie z raportem żywieniowym,
  - uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu,
  - przestrzeganie norm żywieniowych, nadzorowanie sporządzania i porcjowania posiłków w kuchni oraz wydawania na salę,
  - sporządzanie dziennych raportów żywieniowych, prowadzenie na bieżąco kart ilościowo – wartościowych,
  - sporządzanie miesięcznych rozliczeń ilościowo - wartościowych magazynu żywnościowego i uzgadnianie ich z księgową,
  - umieszczanie tygodniowego jadłospisu na tablicy informacyjnej dla rodzicówi stronie internetowej,
  - utrzymywanie czystości i porządku w magazynach żywnościowych zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp,
  - odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych, za ich jakość i termin przydatności do spożycia,
  - zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników oraz zlecanie ich usunięcia pracownikom,
  - wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez Dyrektora,
  - czuwanie nad wdrażaniem systemu HACCP, aktualizowanie poszczególnych obszarów,
  - prowadzenie raportów finansowych zgodnie z potrzebami , dokonywanie rozliczeń gotówki z rachunkami i kwitariusza,
  - dbanie o zabezpieczenie apteczki w kuchni i na salach w potrzebne leki i artykuły sanitarne. 
 6. Do zadań i obowiązków woźnej należy:
  - utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach.
  - codzienne odkurzanie wykładzin, czyszczenie podłóg, wycieranie kurzu z półek, szafek, parapetów, zabawek, czyszczenie toalet za pomocą środków dezynfekujących,
  - usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów, opróżnianie koszy, wietrzenie pomieszczeń w czasie nieobecności dzieci, rozstawianie naczyń przed posiłkami, porcjowanie posiłków zgodnie z zaleconą gramaturą, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków, sprzątanie naczyń i stolików po posiłkach zgodnie z ustaleniami Dyrektora,
  - używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania swoich obowiązków,
  - pomoc w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska pracy po zajęciach,
  - uczestniczenie w spacerach, wycieczkach dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci,
  - przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny,
  - zgłaszanie Dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i usuwanie ich natychmiast,
  - po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, wody i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem,
  - dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy. 
 7.  Do obowiązków i zadań kucharki należy:
  - utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach kuchennych zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp,
  - pobieranie artykułów żywnościowych zgodnie z raportem żywieniowym,
  - organizowanie pracy pomocy kuchennej,
  - przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi,
  - codziennie pobieranie próbek posiłków i przechowywanie ich zgodnie z przepisami sanitarnymi,
  - uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu tygodniowego,
  - przestrzeganie diet i racji pokarmowych przygotowywanych dla dzieci alergicznych,
  - dbanie o jakość posiłków oraz porcjowanie ich zgodnie z zalecaną gramaturą,
  - mycie i dezynfekowanie stołów sprzętu i podłóg środkami do tego przeznaczonymi, dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku),
  - prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego, lodówek, szafek,
  - używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania codziennych obowiązków,
  - przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny,
  - zgłaszanie Dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać zagrożenia,
  - czuwanie nad przestrzeganiem systemu HACCP, aktualizowanie poszczególnych obszarów. 
 8. Do zadań i obowiązków pomocy kuchennej należy:
  - utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach kuchennych zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp,
  - pomoc w przygotowywaniu posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi,
  - pomoc w wydawaniu posiłków oraz porcjowaniu jej zgodnie z zalecaną gramaturą,
  - przestrzeganie norm żywieniowych, diet i racji pokarmowych przygotowywanych dla dzieci alergicznych,
  - mycie i dezynfekowanie stołów sprzętu i podłóg środkami do tego przeznaczonymi, dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku),
  - prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych, zmywalni, szafek na odzież,
  - przestrzeganie i dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce,
  - używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania codziennych obowiązków,
  - przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny,
  - zgłaszanie Dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać zagrożenia. 
 
ROZDZIAŁ XI
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
 
§ 13
 1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w kolejności zgłoszeń u Dyrektora Przedszkola, do wyczerpania wolnych miejsc. 
 2. Przyjęcia dokonuje Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola jest złożona Karta zgłoszenia do 31 marca bieżącego roku szkolnego. W Karcie zgłoszenia rodzice informują Przedszkole o istotnych danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 
 4. Karty złożone po terminie będą rozpatrywane w sytuacji, kiedy placówka będzie posiadała wolne miejsca. 
 5. W przedszkolu przestrzega się praw dziecka zgodnie z Konwencją Praw Dziecka. Szanuje się prawo dziecka do indywidualnego rozwoju.
 6. Pracę wychowawczo-dydaktyczną prowadzi się na poziomie zgodnym z poziomem rozwoju i indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami dziecka. 
 7. Dzieci w placówce mają prawo do:
  - właściwie zapewnionego procesu wychowawczo – dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,       
  - ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
  - wzmacniania poczucia własnej godności i wartości,
  - partnerskiej rozmowy na interesujący je temat,
  - akceptacji ich osoby, takimi jakimi są,
  - spokoju i samotności, gdy tego potrzebują,
  - pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami,
  - szanowania niezależnie od rasy, pochodzenia, wyznania, zdolności czy ułomności. 
 8. Respektując prawa i godność dzieci, uczy się je:
  - wielorakiej aktywności, twórczości, eksperymentowania,
  - samodzielności w podejmowaniu zadań, dokonywaniu wyborów, zaradności wobec sytuacji problemowych,
  - podejmowania działań z kolegami młodszymi i starszymi,
  - tolerancji, otwartości wobec innych, bycia z innymi,
  - przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu - własnego i innych. 
 
ROZDZIAŁ XII
ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
 
§ 14
 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania przez rodzica lub inną osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzicalub inną upoważnioną przez nich osobę.
 2. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz inne osoby pełnoletnie upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych). Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko upoważnionej osoby. 
 3. Rodzice, prawni opiekunowie, przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę. 
 4. Upoważnienie do odbioru dziecka jest aktualne przez okres jednego roku szkolnego. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. 
 5. Osoby odbierające dziecko z przedszkola przejmują nad dzieckiem opiekę w momencie przywitania się z nim i nauczycielem. Po czym niezwłocznie opuszczają wraz z dzieckiem teren przedszkola. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę w przedszkolu lub przed budynkiem przedszkola podczas przyprowadzania i odbioru dziecka. 
 6. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jedno z rodziców musi mieć podstawę prawną w prawomocnym lub natychmiast wykonalnym orzeczeniu sądowym. Na życzenie Dyrektora Przedszkola zainteresowany rodzic okazuje do wglądu odpis orzeczenia. 
 7. Nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko. 
 8. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która jest osobą upoważnioną, lecz nie posiada dowodu tożsamości umożliwiającego sprawdzenie zgodności danych z upoważnieniem. 
 9. Ze względów bezpieczeństwa upoważnienia składane telefonicznie nie są honorowane. 
 10. Nauczyciel nie może wydać dziecka jeśli podejrzewa, że osoba odbierająca dziecko jest pod wpływem alkoholu. 
 11. Spóźnienia i nieobecności dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godz. 9.00. 
 12. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbioru dzieci zawarte są w Regulaminie bezpiecznego powierzania i odbierania dzieci z przedszkola ( Załącznik Nr 5). 
 13. Dziecko należy odebrać z przedszkola do godz. 18.00. 
 14. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godz. 18.00 nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru dziecka o zaistniałej sytuacji i uzgodnić czas i sposób odbioru dziecka. 
 15. W sytuacji, gdy wszelkie próby skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi) lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka okażą się nieskuteczne, organ prowadzący lub nauczyciel przedszkola podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji o zaistniałej sytuacji i podejmowane są dalsze działania przewidziane prawem. 
 
ROZDZIAŁ XIII
REKRUTACJA DZIECI
 
§ 15
 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę równej dostępności dla wszystkich osób zainteresowanych, bez względu na ich miejsce zamieszkania w oparciu o regulamin rekrutacji. Warunkiem przyjęcia, oprócz wieku dziecka, jest akceptacja przez rodziców zasad odpłatności za korzystanie z Przedszkola. Komisja rekrutacyjna powołana w danym roku szkolnym działa w oparciu o Regulamin rekrutacji (Załącznik Nr 6). 
 2. Dziecko zgłoszone do przedszkola może korzystać z zajęć adaptacyjnych w dniu określonym przez Dyrektora Przedszkola na zasadach określonych w Regulaminie zajęć adaptacyjnych (Załącznik Nr 7). 
 3. Po decyzji komisji rekrutacyjnej, Dyrektor działając z upoważnienia Towarzystwa zawiera z rodzicami umowę na jeden rok szkolny. Na wniosek rodziców umowa może być przedłużana na następne lata, aż do ukończenia edukacji przedszkolnej zgodnie z przepisami prawa. 
 4. W przypadku, gdy dziecko uczęszcza już do przedszkola, Dyrektor podpisuje umowę z rodzicami na nowy rok szkolny do 30 czerwca. 
 5. Rodzice (opiekunowie prawni ) dzieci po zgłoszeniu dziecka do przedszkola a przed podpisaniem umowy z przedszkolem zobowiązani są okazać Dyrektorowi Przedszkola Książeczkę zdrowia dziecka, zgodną z aktualnym kalendarzem szczepień. 
 6.  Przy podpisaniu umowy na następne lata, okazać zaświadczenie o ich kontynuowaniu. 
 7. Wyjątek mogą stanowić dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne i rodzice, opiekunowie przedłożą odpowiednie zaświadczenia lekarskie. 
 8. Nie zgłoszenie się dziecka w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia roku szkolnegojest równoznaczne z dobrowolną rezygnacją z Przedszkola.
 9.  Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w następujących przypadkach:
  - dobrowolnej rezygnacji z przedszkola,
  - zalegania z opłatami za dwa miesiące i nie opłacania zaległości mimo pisemnego upomnienia,
  - powtarzających się przypadków niewłaściwego zachowania dziecka podczas zajęć przedszkolnych, które powoduje zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia innych uczniów zawarty w procedurach,
  - zatajenia istotnych informacji dotyczących zdrowia i rozwoju dziecka,
  - problemów emocjonalnych w związku z przebywaniem w przedszkolu, które wskazują na brak jego gotowości do edukacji przedszkolnej. 
 10. Skreślenie z listy uczniów Przedszkola następuje w drodze decyzji Dyrektora wydanej na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. Rodzicom, prawnym opiekunom, skreślonego dziecka przysługuje odwołanie do Zarządu Towarzystwa, składane za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola w ciągu 14 dni od dnia skreślenia. 
 11. Postępowanie w sprawie skreślenia toczy się zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.  

ROZDZIAŁ XIV
RODZICE I PRAWNI OPIEKUNOWIE
 
§ 16
 1. Do obowiązków rodziców, opiekunów należy:
  - przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki zgodnie z ustalonymi w ramowym rozkładzie dnia godzinami,
  - terminowe uiszczanie odpłatności za przedszkole,
  - informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych. 
 2. Rodzice dziecka i nauczyciele są zobowiązani do współdziałania w celu zapewnienia skutecznego oddziaływania wychowawczego i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 
 3. Rodzice dziecka mają prawo do:
  - zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy i planów pracy w danym oddziale,
  - uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
  - uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy dziecku,
  - wyrażania i przekazywania nauczycielowi, Dyrektorowi wniosków, informacji dotyczących pracy oddziału lub placówki,
  - udziału w zajęciach otwartych, bądź obserwowania zabaw. 
 4. Formy współpracy z rodzicami:
  - zebrania grupowe,
  - konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem i nauczycielem,
  - kącik dla rodziców,
  - zajęcia otwarte,
  - wspólne spotkania, festyny, połączone z zabawami dzieci. 
 5. Spotkania z rodzicami organizowane są w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, które odbywają się według ustalonego harmonogramu współpracy z rodzicami. 

ROZDZIAŁ XV
SPOSOBY UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA
 
§17
 1. Środki finansowe - potrzebne do prowadzenia przedszkola pochodzą z:
  - opłat wnoszonych przez rodziców (czesnego),
  - dotacji z budżetu miasta Milanówka,
  - zapisów i darowizn na rzecz przedszkola. 
 2. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców, prawnych opiekunów jest ustalona w umowie o opiekę przedszkolną przez Zarząd Towarzystwa. Opłata stała za drugie dziecko uczęszczające do placówek Towarzystwa jest pomniejszona na podstawie Uchwały Zarządu. 
 3. W przypadku nieobecności dziecka, choroby lub innej przyczyny losowej, kwota stawki żywieniowej zostanie pomniejszona za każdy dzień nieobecności powyżej pięciu dni. 
 4. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są złożyć pisemne wypowiedzenie zgodne z zapisami w umowie. W przeciwnym razie obowiązywać będzie pełna odpłatność.  
 5. Organ prowadzący wskazuje, przeznaczenie środków finansowych. 
 
ROZDZIAŁ XVI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§18
 1. Organ prowadzący może dokonać zmian w niniejszym statucie z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek Dyrektora. 
 2. Zmiany wprowadza się w porozumieniu z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną Przedszkola. 
 3. Dyrektor Przedszkola może w każdym czasie sporządzać i publikować tekst jednolity statutu. Tekst jednolity statutu publikuje się na stronie www Przedszkola i ewentualnie w innych formach przewidzianych przez Dyrektora w porozumieniu z Organem Prowadzącym. 
 4. Organem kompetentnym do wprowadzania i uchwalania zmian w statucie jest Zarząd Towarzystwa Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych. 
 5. Wykaz regulaminów, procedur, nie ujętych w Statucie, a obowiązujących na terenie przedszkola dostępny jest w sekretariacie przedszkola i/lub na stronie internetowej Przedszkola. 
 6. W sprawach nie ujętych w Statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 
 
Statut Przedszkola Społecznego zatwierdzony
Uchwałą Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych w Milanówku na posiedzeniu dnia 05.03.2019 r.

 
 

© Przedszkole Społeczne w Milanówku 2020
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.